Skip to main content

Försäkring handlar om risker. Både vad det gäller risken för att du råkar ut för en skada, och risken som försäkringsbolaget tar när de försäkrar en ny kund. Detta är såklart försäkringsbolagen fullt medvetna om och därför har de stenkoll på risker och hur pengar behöver gå i omlopp för att bolaget i slutändan ska gå med vinst. Ett försäkringsbolag vill aldrig betala ut mer i ersättning än vad de får in i försäkringspremier från sina kunder. Annars är det en dålig affär. Kalkylen är inte helt enkel eftersom det handlar om saker som ännu inte har hänt. Men ju bättre bolagen blir på att förutspå sannolikheter, desto bättre kommer de att bli på att sätta rätt priser för dig som kund.

Här får du lära dig lite om olika tekniker för att beräkna risk, och vilka ekonomiska aspekter ett försäkringsbolag behöver ta hänsyn till på lång sikt.

Vad innebär riskhantering?

Riskhantering är ett samlingsnamn för metoder eller strategier som används för att mildra finansiella risker. Det vill säga att använda en försäkring för att mildra finansiell risk.

Vad är marknadsrisk?

Marknadsrisk innebär exponering för osäkerhet på grund av förändringar i ränta eller marknadspris på en investerad tillgång hos försäkringsbolag (t.ex. räntor, aktievärden).

Vad är en tillgångsrisk?

Tillgångsrisk är måttet på en tillgångs standardpotential eller förändringar i marknadsvärdet på det som har specificerats i en skadeanmälan.

Skadebedömning

Bedömning är den process som genomförs av en skadereglerare när det har skett en skada. Det personen då gör är att utvärdera skadeanmälan som gjorts. Det kan till exempel röra sig om att avgöra om hemförsäkringen ska ersätta en vattenskada i lägenheten, med hänsyn till skadehändelsen och försäkringsvillkoren.

Vad är antagande av risk?

Om en person känner till konsekvenserna av en viss handling och frivilligt accepterar den risken är han eller hon ensam ansvarig för eventuella skador som uppstår.

Vad innebär blandad risk?

Blandad risk har två innebörder inom försäkringar. För det första är det kombinationen av traditionella återförsäkringsprodukter med kapitalmarknadsprodukter som värdepapper och terminer. För det andra är det ett begränsat program för riskåterförsäkring som inkluderar en liten mängd risköverföring.

Accepterad risk

Att komma överens. En försäkringsgivare accepterar en risk när en återförsäkrare, garant eller agent går med på att försäkra den, och de väsentliga delarna av försäkringsavtalet är kända och godkänts av parterna det. Även om en policy inte har utfärdats, när risken är ”accepterad”, är försäkringsgivaren skyldig att betala en förlust som uppstår när den omfattas av villkoren för täckningen som överenskommits.

Förlustkvot (Loss ratio)

Förlustkvoten används i försäkringsbranschen, vilket representerar förhållandet mellan förluster och intjänade premier. Förluster i förlustkvoter inkluderar betalda försäkringsfordringar och justeringskostnader. Formeln för förlustförhållande är betalda försäkringsfordringar plus justeringskostnader dividerat med totala intjänade premier. Till exempel, om ett företag betalar 150 kr i fordringar för varje 200 kr i insamlade premier skulle förlustkvoten vara 75%.

Förlustreserv

Förlustreserv är en uppskattning av värdet på en skadeanmälan eller grupp av fordringar som ännu inte har betalats.

Omständighet

Omständighet är en term som används i vissa policyer där det finns påståenden om alternativ till en händelsen. Omständigheter kan används för att göra anspråk på att täcka händelser som kan leda till en skadeanmälan, så länge som omständigheten meddelas till försäkringsgivaren under försäkringsperioden.

Tre okända yrkesroller i försäkringsbranschen 

Så vilka är då alla de personer som jobbar med risk och distribution av försäkringar? Här listar vi tre yrkesroller hos försäkringsbolag som du kanske inte visste fanns. 

  • Vad gör en aktuarie? Aktuarier anställs av försäkringsbolag för att göra statistiska beräkningar, till exempel av hur stor risken är på vissa personer, geografiska områden och tidsperioder.
  • Vad är en underwriter? En person som identifierar, undersöker och klassificerar graden av risk som en föreslagen försäkring representerar för att avgöra om täckning ska ges eller inte, och i så fall i vilken takt.
  • Insurtech: Ett företag med anställda som använder ny teknik för att effektivisera försäkringsbranschen.